Aquest dijous 18 de Febrer hem celebrat un debat sobre Economia Regenerativa al canal de Youtube de la UPF; #debatUPFregeneration.

Perquè la gestió de la crisi del Covid ens marcarà el camí de la crisi climàtica, comprometent el nostre futur, hem cercat respostes a través d’un diàleg entre tres dones que representen la recerca, l’activisme i la dedicació professional als processos de transformació cap a la regeneració.

Marta Conde, investigadora de la UPF i presidenta de l’organització Research and Degrowth, Gemma Barricarte, activista de Fridays For Future i Érika Zárate, indígena quítxua canadenca i membre de la cooperativa Resilient Earth

Cristina Ribas

Periodista, profesora de periodismo digital (UPF)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store